Radio Megaton

21. Veljača 2019.
Flash Player is missing from your browser
Srijeda, 27 Lipanj 2018

Novosti u prikupljanju otpada na području Grada Varaždina

Na Kupalištu Drava u Varaždinu održana je konferencija za medije na temu „Novosti u prikupljanju otpada na području Grada Varaždina“. Naime, Trgovačko društvo Čistoća d.o.o. od 1. srpnja započinje s primjenom novog načina prikupljanja mješovitog i biorazgradivog otpada na području Grada Varaždina, a koji donosi čitav niz promjena. Novina u odnosu na postojeći način je sakupljanje biorazgradivog komunalnog otpada za što će građani dobiti još jednu kantu te sakupljanje otpadne metalne ambalaže za što će se dobiti vreća. Biorazgradivim komunalnim otpadom u okviru Javne usluge smatra se otpadni papir i karton i prikuplja se odvojeno od biootpada. Dok će za biootpad biti dva načina prikupljanja i to putem spremnika ili ''kućno kompostiranje''. Od sad će u dvorištima osim jedne kante biti čak četiri i to za miješani komunalni otpad, biorazgradivi – točnije papir i karton, kanta za plastiku i kanta za biootpad koju će imati oni građani koji ne mogu ili ne žele „kućno kompostiranje“. Osim toga, građani će dobiti i vreće za staklo, tekstil i metal. Cilj ovakvog načina prikupljanja otpada je smanjenje količina prikupljenog miješanog komunalnog otpada za 50% do 2023. godine. Direktor Čistoće Davor Skroza pojasnio je kako će građani sami utjecati na cijenu koju će plaćati za odvoz otpada jer će cijena biti određena količinom miješanog komunalnog otpada, odnosno volumenom i brojem odvoza. Naime, cijena će se određivati na tri načina, odnosno bit će objedinjena cijena obvezne minimalne javne usluge, cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada, cijena ugovorne kazne i iznos naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom. Korisnik usluge ukoliko želi odvoz miješanog komunalnog otpada postavlja spremnik na javnu površinu ispred svog obračunskog mjesta i time iskazuje nedvojbenu potrebu za uslugom pražnjenja spremnika. Prilikom primopredaje smatra se da je spremnik u cijelosti popunjen s obzirom da je kriterij za obračun javne usluge volumen spremnika i broj pražnjenja odnosno broj primopredaja na obračunskom mjestu korisnika. Korisnici ostavljaju spremnike na mjestu primopredaje isključivo dok su puni jer broj primopredaja odnosno pražnjenja, pomnožen s jediničnom cijenom čini cijenu za količinu predanog otpada. Zamjenik gradonačelnika Zlatan Avar pojasnio je kako su predstavnici Grada Varaždina održali sastanak s predstavnicima stanara u zgradama kako bi dogovorili na koji način će zaštititi kontejnere u koje će stanari zgrada odlagati otpad. Cilj je osigurati da treće osobe nemaju pristup spremnicima za otpad, a to će se osigurati izradom „kaveza“ ili bokseva“ koji će se zaključavati. Ideja je i da se u budućnosti izgrade podzemni spremnici, što sada s obzirom na njihovu cijenu nije moguće.

Za kraj napomenimo kako su građani na kućne adrese dobili izjave sa prijedlogom Davatelja javnih usluga koje bi morali popuniti i vratiti u roku od 15 dana Davatelju javnih usluga. Ukoliko se izjave ne vrate Davatelju javnih usluga smatra se da je Korisnik suglasan sa dostavljenim prijedlogom, a izjavom se između ostalog građani mogu očitovati na koji način će prikupljati biootpad.